Monday, 26/07/2021 - 23:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đồng Thịnh

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phụ lục I

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1.............................................................................................................................................

- Hiệu trưởng trường2.............................................................................................................................................

 

Tôi tên là:.................................................................................................................................................................

Hiện trú tại:.............................................................................................................................................................

Số điện thoại:................................................ Địa chỉ email (nếu có):..............................................................

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ........................................................  Ngày tháng năm sinh:................................................................

Là học sinh lớp:............................................. Trường3.........................................................................................

Kết quả cuối năm học:...........................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4.......................................................................

................................................................................................................................ về học lớp ............ năm học ....................... tại trường5 ................................................

...............................................................................................................................

Lý do:........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn.

 

...., ngày .... tháng .... năm .....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

Ý kiến của trường chuyển đi7

 

 

                                                                                                                         

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

 

 

Phụ lục II

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 ..................................................................

 

Tôi tên là:...........................................................................................................................................

Hiện trú tại:.......................................................................................................................................

Số điện thoại:............................... Địa chỉ email (nếu có):.........................................................

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: ......................................  Ngày tháng năm sinh:...........................................................

Là học sinh lớp:............................... Trường2.................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp .... năm học ...................... tại trường3 .....................................................................................................................

Lý do:...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

Hồ sơ kèm theo gồm có4:...................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn.

 

........, ngày .... tháng ..... năm ......

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường chuyển đến;

2 Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

3 Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

4 Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

5 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

 

 

 

Phụ lục III

MẪU THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU HỌC TẬP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO......

TRƯỜNG...................

 

 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

Họ và tên học sinh:..................................................................................

Lớp:.............................................................................................................

Nội dung giáo dục

Tiến độ thực hiện chương trình

 

Chương/Chủ đề/Bài1

Tiết học số2

Môn học bắt buộc

Tiếng Việt

 

 

Toán

 

 

Ngoại ngữ 1 : tiếng...3

 

 

Đạo đức

 

 

Tự nhiên và Xã hội4

 

 

Lịch sử và Địa lý5

 

 

Khoa học6

 

 

Tin học và công nghệ7

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

 

 

Hoạt động giáo dục bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm

 

 

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số: tiếng..8

 

 

Ngoại ngữ 1: tiếng................... 9

 

 

 

Xác nhận của nhà trường

(ký tên, đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(ký và ghi đầy đủ họ tên)

 

 

 

Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Ghi tên Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

2 Ghi số tiết của Chương hoặc Chủ đề hoặc Bài học học sinh đã hoàn thành trước khi chuyển đi;

3 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1 và lớp 2.

4 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3; không phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5;

5, 6, 7 Bắt buộc phải ghi với học sinh lớp 4 và lớp 5, không phải ghi với học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 3;

8' 9 Không phải ghi nếu không học

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Hôm qua : 601
Tháng 07 : 1.356
Năm 2021 : 8.891